Lào Cai: Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

          Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước giảm dần các điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật,…Để có được những kết quả tích cực phải kể đến những nỗ lực cố gắng của ngành kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

           Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

          Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

          Trong đó, công tác PCCCR hiện đang rất được chú trọng do tính cấp thiết và những hậu quả nếu cháy rừng xảy ra là rất nghiêm trọng.

Tập huấn nghiệp vụ về PCCCR ngày từ đầu mùa khô 2023 – 2024 cho các lực lượng tổ/đội bảo vệ rừng cấp xã.

           Xác định được điều đó, ngay từ đầu mùa khô, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt các nội dung cần thực hiện bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa hanh khô 2023-2024.

          Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCCR chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng”.

          Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phân công Kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo vệ và PCCCR trong suốt mùa hanh khô. Phối hợp chặt chẽ với cán bộ lâm nghiệp xã, các tổ/đội quần chúng bảo vệ rừng ở thôn/bản duy trì trực PCCCR, vào thời gian cao điểm thường trực 24/24 giờ kể cả các dịp nghỉ lễ, Tết.

          Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, phương tiện và tổ chức tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện, đảm bảo sẵn sàng cơ động, huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

          Đôn đốc các đơn vị thường trực bảo vệ rừng, PCCCR, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, ký cam kết bảo vệ rừng gắn với các lễ hội cúng rừng, ăn thề bảo vệ rừng; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo và tổ chức dập lửa cứu rừng, nếu có cháy rừng xảy ra.

Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Chi cục Kiểm lâm.

          Thường xuyên theo dõi Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Chi cục Kiểm lâm và Hệ thống cảnh báo cháy, điểm cháy của Cục Kiểm lâm để kịp thời xử lý thông tin báo cháy và đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp.

Hệ thống cảnh báo cháy, điểm cháy của Cục Kiểm lâm để kịp thời xử lý thông tin báo cháy và đưa ra các biện pháp ứng phó.

          Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng phương án bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã; thành lập các tổ, đội xung kích PCCCR cấp xã và cấp thôn/bản.

          Tích cực tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR tới quần chúng nhân dân giúp nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ rừng và PCCCR.

          Nâng cao chất lượng phòng cháy chữa cháy rừng

          Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023, Chi cục Kiểm lâm với vai trò là Văn phòng thường trực sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2023 – 2024.

 
 
Ký quy chế phối hợp trong công tác PCCCR giữa Chi cục Kiểm lâm và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

          Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác BVR, PCCCR năm 2023; công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2024 của BCĐ cấp huyện, cấp xã trong công tác BVR, PCCCR. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng là tổ chức và cộng đồng dân cư để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng.

          Thông qua kiểm tra nhằm chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, yếu kém để kịp thời khắc phục; đôn đốc các địa phương, chủ rừng triển khai thực hiện tốt công tác BVR, PCCCR năm 2024; Đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ BVR, PCCCR.

          Tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, chủ rừng triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh trong công tác quản lý, BVR và PCCCR được quy định tại các văn bản như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT, Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022…

          Kiểm tra việc thực hiện Phương án PCCCR giai đoạn 2021-2025 của các chủ rừng là tổ chức; Kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng ứng cứu cháy rừng tại các khu vực trọng điểm; các văn bản chỉ đạo, điều hành, các giải pháp BVR, PCCCR trên các địa bàn trọng điểm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra thực địa công tác PCCCR

          Kiểm tra công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương của Kiểm lâm địa bàn trong công tác BVR, PCCCR, xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hằng năm ở cấp xã; phối hợp giữa 3 lực lượng Công an - Quân sự - Kiểm lâm theo Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

          Kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm và Cục Kiểm lâm, cơ quan chức năng cấp tỉnh đến cấp huyện, xã và thực hiện các biện pháp ứng phó; công tác tổ chức thường trực PCCCR, tuần tra, kiểm soát lửa rừng tại các khu vực trọng điểm của huyện, xã, chủ rừng là tổ chức.

          Kiểm tra việc hướng dẫn, tổ chức quản lý các hộ gia đình, cá nhân xử lý thực bì làm nương, trồng rừng ở khu vực liền kề với rừng và thảm thực bì dễ cháy; tổ chức các biện pháp làm giảm vật liệu cháy; phát dọn đường băng cản lửa khu vực có nguy cơ cháy rừng cao của chủ rừng; chế độ kiểm tra, đôn đốc công tác PCCCR ở cơ sở và chủ rừng là tổ chức về phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy, phát đường băng cản lửa theo đúng quy trình kỹ thuật đối với diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Kiểm tra dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

          Kiểm tra thực hiện phương châm “4 tại chỗ”: Công tác chuẩn bị và phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ, hậu cần, y tế sẵn sàng ứng cứu cháy rừng; cơ chế chỉ huy, điều hành chữa cháy rừng của cấp huyện, xã và chủ rừng; công tác tham mưu trong việc chỉ huy chữa cháy rừng của các cấp, chủ rừng.

          Kiểm tra kế hoạch tập huấn, luyện tập, diễn tập chữa cháy rừng của các lực lượng cấp huyện, xã, chủ rừng; công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự và các lực lượng khác trong việc tham mưu, thực hiện công tác BVR, PCCCR.

          Kiểm tra kết quả xử lý vi phạm, diện tích thiệt hại, trách nhiệm của các bên liên quan đối với các vụ cháy rừng xảy ra (nếu có).

          Để luôn chủ động trong công tác PCCCR, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức trong lực lượng Kiểm lâm Lào Cai trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên về PCCCR, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất khi có cháy rừng xảy ra.

                             Tin, ảnh: NGUYỄN HẢI

                                        Nguồn: Báo Pháp luật

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập 11
Hôm nay 75
Tháng hiện tại 2401
Tổng lượt truy cập: 1515714
Địa chỉ IP của bạn: 44.192.15.251

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website TECH14 Tech14.vn