TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 – Những mốc son lịch sử

           Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/11/1959 về “Tết trồng cây” và công tác lâm nghiệp, cũng như để động viên toàn dân, các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, người lao động lâm nghiệp, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đã và đang hoạt động, gắn bó với ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam; ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” ngày 28 tháng 11 hàng năm.

Ảnh 1: Ngày 11/01/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây Đa tại Công viên Thống Nhất (Nguồn Internet)

           Theo đó, bắt đầu từ năm 1995, lấy ngày 28/11 là “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”. Hàng năm, việc tổ chức kỷ niệm phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu sau:

           Một là, giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái trong toàn dân; tình cảm yêu ngành, yêu nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và người lao động lâm nghiệp.

           Hai là, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng bền vững, hợp lý, tiết kiệm.

           Ba là, vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.

           Bốn là, hàng năm, việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

           Những mốc son lịch sử của ngành Lâm nghiệp Việt Nam

                  Ảnh 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh với “Tết trồng cây” (Nguồn Internet)

           Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 02/9/1945); ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Bộ Canh nông, là cơ quan của Chính phủ được giao quản lý ngành Lâm chính của nước ta trong suốt thời kỳ Kháng chiến - Kiến quốc. Ngày 01/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh số 69 xác nhận đưa cơ quan Lâm chính trong toàn cõi Việt Nam đặt trực thuộc Bộ Canh nông. Ngay trong ngày, Bộ trưởng Bộ Canh nông đã ban hành Nghị định số 01 về tổ chức Bộ Canh nông bao gồm các ngành: Trồng trọt, chăn nuôi (thú y), lâm nghiệp, nuôi cá, khẩu khoán, tín dụng nông thôn.

           Năm 1955, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết đổi tên Bộ Canh nông thành Bộ Nông lâm. Chịu trách nhiệm quản lý thêm lĩnh vực Lâm nghiệp. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, ngày 17/02/1955, Bộ Nông lâm đã ban hành Nghị định số 02-NL/QT/NĐ về tổ chức các cơ quan Trung ương thuộc Bộ Nông lâm. Bộ phận trực thuộc có Vụ Lâm nghiệp (đổi tên từ Vụ Thủy lâm).

         Đầu năm 1956, Chính phủ đã Quyết định thành lập Sở Quốc doanh Lâm khẩu đặt trực thuộc Bộ Nông lâm. Ngày 20/10/1958, Bộ Nông lâm đã ban hành Nghị định số 535/NĐ thành lập Cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông lâm, trên cơ sở hợp nhất Sở Quốc doanh Lâm khẩu và Vụ Lâm nghiệp.

           Năm 1960, hệ thống các Nông - Lâm trường được hình thành, phát triển và được chuyển sang Bộ Nông lâm quản lý. Cuối tháng 4 năm 1960, Hội đồng Bộ trưởng đã họp, thảo luận và ra Nghị quyết, đề nghị Quyết định tách Bộ Nông lâm thành 04 tổ chức gồm: Bộ Nông Nghiệp, Bộ Nông trường, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp. Ngày 28/4/1960, Tổng cục Lâm nghiệp được thành lập, là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Thời kỳ 1963- 1964, Chính phủ đã Quyết định thành lập thêm 3 Cục quản lý chuyên ngành mới trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, trong đó có Cục Bảo vệ Lâm nghiệp. Đến thời kỳ 1971- 1975, chuyển Cục Bảo vệ Lâm nghiệp thành Cục Kiểm lâm nhân dân (Cục Kiểm lâm ngày nay).

           Trước ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, ngành Lâm nghiệp nước ta có ba cơ quan quản lý trực thuộc khác nhau đó là: Tổng cục Lâm nghiệp ở Hà Nội, là cơ quan trực thuộc Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Ban Lâm nghiệp Trung Trung Bộ ở thành phố Đà Nẵng, trực thộc Ủy ban nhân dân cách mạng Trung Trung Bộ; Tổng cục Lâm nghiệp miền Nam tại Sài Gòn, trực thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

           Sau giải phóng miền Nam, cùng với việc thành lập Chính phủ thống nhất năm 1976, nhu cầu hợp nhất các tổ chức quản lý lâm nghiệp để hình thành cơ quan cấp Trung ương đủ mạnh trở nên cấp thiết. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa IV, đã phê duyệt thành phần Hội đồng Chính phủ, trong Hội đồng Chính phủ có Bộ Lâm nghiệp. Toàn bộ cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp ở Hà Nội, Ban Lâm nghiệp Trung Trung Bộ và Tổng cục Lâm nghiệp miền Nam, đều đặt dưới sự quản lý thống nhất của Bộ Lâm nghiệp. Ông Hoàng Văn Kiều được cử làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

           Từ ngày 03/10 - 28/10/1995, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IX thông qua Nghị quyết về việc thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm và Bộ Thủy lợi. Ngày 31/7/2007, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII đã Quyết định hợp nhất Bộ Thủy sản vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 03/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thay thế Quyết định số 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

           Nhìn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam với tiền thân là Bộ Canh nông (1945), năm 1955 đổi tên thành Bộ Nông lâm, sau đến là Bộ Lâm nghiệp (1976), tiếp đến hợp nhất với các Bộ để thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1995), ngành Lâm nghiệp đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao là khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, quản lý rừng, bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển rừng; quản lý, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu của nền kinh tế quốc dân và xuất khẩu.

 

                                                                                                              Dương Đại Tiến - Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang

 
 

Ra mắt Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát chính thức ra mắt, ông Ngô Kiên Trung, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện kiêm Trưởng ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.

 

Lễ ra mắt Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát. 

 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát có tọa độ địa lý từ 220 23’ đến 220 37’ vĩ độ Bắc và từ 103031’ đến 103043’ kinh độ Đông; thuộc phần đầu của dãy núi Hoàng Liên Sơn, trên địa giới hành chính 5 xã gồm xã Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung của huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

 

Tổng diện tích của Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát là 18.637 ha, bao gồm 20 tiểu khu, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 14.868 ha, phân khu phục hồi sinh thái 3.613 ha, phân khu hành chính, dịch vụ 156 ha.

 

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập và chính thức ra mắt có ý nghĩa thiết thực tạo nên sự lan tỏa đến các chủ rừng, góp phần tăng cường lực lượng để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện nay.

Theo http://moitruong.net.vn/

 
 

Phiên họp Ủy Ban Hợp tác Lâm nghiệp lần thứ 9 giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 31/10/2017, tại Seoul, Hàn Quốc, bên lề Hội nghị Bộ trưởng APEC về Lâm nghiệp lần thứ tư, Phiên họp Ủy Ban Hợp tác Lâm nghiệp lần thứ 9 giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong hai năm qua và xây dựng các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tiếp theo. Tiến sỹ  KIM Jaehyen, Bộ trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc và Tiến sỹ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ NN và PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam  đã đồng chủ trì  Phiên họp.

Tại Phiên họp, hai bên đã rà soát và đánh giá tình hình hợp tác trong hai năm (2015 – 2017) và chia sẻ, trao đổi thông tin về định hướng và chính sách phát triển ngành lâm nghiệp của hai nước trong tương lai. Đồng thời, hai bên cũng phân tích, nhận diện các thách thức mới sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển ngành lâm nghiệp của hai nước cũng như trong khu vực. Hai bên đã giành nhiều thời gian thảo luận các nội dung liên quan đến thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp đặc biệt là lĩnh vực trồng rừng và chế biến gỗ xuất khẩu.

Phát biểu tại Phiên họp Ông KIM Jaehyen Bộ trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn và đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp song phương của Ủy Ban Hợp tác Lâm nghiệp lần thứ 9 giữa Việt Nam và Hàn Quốc và Hội nghị Bộ trưởng APEC về Lâm nghiệp lần thứ tư do Hàn Quốc đăng cai. Ông KIM Jaehyen đánh giá cao sự hợp tác lâu dài và có hiệu quả từ năm 1999 đến nay trong lĩnh vực lâm nghiệp của hai nước bao gồm việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phục hồi rừng, quản lý rừng bền vững, thúc đẩy thương mại và đầu tư. Ông bày tỏ sự ngượng mộ về những thành tựu mà ngành lâm nghiệp Việt Nam đạt được trong thời gian qua đặc biệt là việc hạn chế mất rừng, tiếp tục tăng độ che phủ rừng và quyết tâm đóng cửa rừng tự nhiên để phục hồi rừng. Đồng thời, ông KIM Jaehyen cũng cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam trong việc thành lập Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCo) thông qua việc Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Hàn Quốc đã phê chuẩn Hiệp định AFoCo.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc dành cho đoàn Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh ‘Là hai quốc gia thuộc khu vực châu Á, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và địa lý và có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp. Mặc dù đặc điểm rừng của hai nước khác nhau nhưng cả hai nước đều hướng tới mục tiêu chung là quản lý rừng bền vững, tăng độ che phủ của rừng vì một khu vực Châu Á xanh. Những thành tựu trong hợp tác vực lâm nghiệp mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề thúc đẩy hai bên tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Biên bản ghi nhớ giữa hai bên đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên ”.

Hai bên đánh giá cao việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015 đã mở ra những cơ hội thương mại vô cùng  to lớn giữa hai quốc gia trong đó có gỗ và đồ gỗ, đồng thời thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp. Hiện nay, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ 5 của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 468 triệu USD, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện tại, có khoảng 40 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực trồng rừng, chế biến lâm sản, sản xuất viên nén, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây thuốc và dược liệu với tổng số vốn là 76 triệu USD.

Tại Phiên họp hai bên nhất trí trong năm 2018 sẽ cùng nhau xây dựng ‘Hướng dẫn quốc gia về gỗ hợp pháp’để hướng dẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam và Hàn Quốc tuân thủ các qui định về gỗ hợp pháp của hai quốc gia. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo quản hạt giống cây rừng thông qua việc Việt Nam cử đoàn chuyên gia sang Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm hoạt động của ‘Cơ sở bảo quản hạt giống cây rừng dưới lòng đất/ Seed Vault’ thuộc Vườn thực vật quốc gia Baekdu-daegan. Đây là một trong hai cơ sở có cơ sở bảo quản hạt giống cây rừng dưới lòng đất hiện đại nhất thế giới với mục tiêu sẽ bảo quản khoảng 300.000 hạt giống thực vật rừng trên toàn thế giới vào năm 2030.

Trong bối cảnh mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngành lâm nghiệp hai quốc gia ngày càng mở rộng đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hai bên đã nhất trí sẽ chuẩn bị một bản MOU hợp tác về lâm nghiệp mới thay thế cho bản MOU đã ký vào năm 1999.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí Phiên họp Ủy Ban Hợp tác Lâm nghiệp lần thứ 10 giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018 để thảo luận và ký kết bản MOU mới./.

                                                     Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

 
 

Khẳng định vai trò, vị thế của Kiểm lâm trong sửa đổi Luật BV&PT rừng

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thảo luận Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại hội trường vào chiều 24/10, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự đồng tình với giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại biểu cũng cho rằng, Ban soạn thảo đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Quốc hội, của các cơ quan, tổ chức và dự thảo luật đã khá toàn diện. Để hoàn thiện và Quốc hội thông qua, đại biểu đề xuất: Trước hết, về tên gọi, đại biểu đồng tình cao với việc lấy tên gọi là Luật Lâm nghiệp.

ĐBQH Nguyễn Văn Sơn phát biểu thảo luận

Về chính sách phát triển lâm nghiệp, bảo đảm, ổn định người làm nghề rừng, đại biểu cho rằng: Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật nhưng mang tính chất xã hội và cũng góp phần trong quốc phòng - an ninh rất lớn nên đồng tình có các quy định, các chính sách là cần thiết.

Tại Điều 4, chính sách tổng thể khá đầy đủ, nhưng tại luật này còn có nhiều điều quy định nhiều chính sách, kể cả chính sách về phát triển chế biến lâm sản cho đến nhiều chính sách mà nhà nước phải cân đối nguồn ngân sách đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả. Không nên đề ra trong luật mà lại "nợ" chính sách thì không tốt. Vì thế, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo lựa chọn để có một số chính sách gắn với thực tế giúp khôi phục những rừng nghèo kiệt, rừng biên giới và một số nội dung gắn với đồng bào miền núi vùng sâu, vùng xa bảo vệ biên cương tổ quốc. Do đó, đề nghị xem xét, lựa chọn chính sách gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp trong phát triển chung của cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Về lực lượng Kiểm lâm đã được quy định tại luật cũng như qua nhiều cuộc hội thảo đã có tiếp thu, cụ thể tại 4 điều từ 109 đến 112 thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và chế độ chính sách của lực lượng này cũng khá đầy đủ. Tuy nhiên, vấn đề là việc phân định vẫn chưa rõ giữa quản lý nhà nước với thực thi pháp luật về lâm nghiệp và so với các quy định trong hệ thống pháp luật, từ pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 1972, Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 1991 -- sửa đổi năm 2004 đến các nghị định của Chính phủ (số 119 năm 2016, số 117 năm 2010) cũng như trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2013 thì đây là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực hiện bảo vệ rừng, lực lượng chấp pháp để bảo đảm cho việc thực thi thi hành luật về bảo vệ rừng.

Vấn đề này cũng đã có nhiều giải pháp và thực tế lực lượng Kiểm lâm có quyền được kiểm tra việc thi hành pháp luật bảo vệ rừng, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố điều tra vụ án hình sự, khởi tố đối tượng phạm tội, bắt giữ, tạm giữ phương tiện và được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ sử dụng trong trường hợp pháp luật quy định khi thi hành công vụ. Do đó, những chức năng này đề nghị tách rõ không nên quy định chức năng quản lý nhà nước gắn vào đây.

Đề nghị sửa đổi lần này đưa ra các quy định pháp luật để có hiệu lực hơn về lực lượng Kiểm lâm trong luật; khẳng định vai trò, trách nhiệm bảo vệ rừng và cần dành một chương riêng hoặc một mục trong chương, chứ không lẫn vào trong các quy định về lực lượng kiểm lâm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp để việc thực thi pháp luật, bảo vệ pháp luật thành cơ quan chuyên trách.

Đề nghị khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng kiểm lâm trong Luật này, từ đó mới quy trách nhiệm đầy đủ hơn để rừng chúng ta được bảo vệ tốt hơn và gắn với trách nhiệm thực thi pháp luật bảo vệ rừng cho một lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

Theo http://baohatinh.vn/

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  23
Hôm nay:  92
Tháng hiện tại:  6973
Tổng lượt truy cập: 204915
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn