Phòng cháy, chữa cháy rừng

Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 11/12 - 17/12/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

   CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 11/12 - 17/12/2018 

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ trong tuần

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 22,90C       

          + Thấp nhất: 9,80C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   18,20C

          + Thấp nhất: 10,20C

2. Độ ẩm

Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng kỳ.

Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  74,1% - 97,9%.

3. Mưa                     

Dự báo thời tiết, hầu hết các khu vực ở các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

  1. Dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh trong vùng, trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy tăng nhanh, do vậy dự báo cấp báo động PCCCR giảm ở mức cấp I, cấp thấp: ít có khả năng xảy ra cháy rừng.

                            Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

STT

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 11/12 - 17/12/2018

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

1

Lai Châu

Than Uyên

IV

I

I

I

I

I

I

2

Mường tè

I

I

I

I

I

I

I

3

Sin Hồ

I

I

I

I

I

I

I

4

Tp Lai Châu

I

I

I

I

I

I

I

5

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

I

I

I

I

I

I

6

Điện Biên

I

I

I

I

I

I

I

7

Sơn La

Tp Sơn La

IV

I

I

I

I

I

I

8

Quỳnh Nhai

I

I

I

I

I

I

I

9

Cò Nòi

I

I

I

I

I

I

I

10

Phù Yên

I

I

I

I

I

I

I

11

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

I

12

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

13

Tp Lào Cai

IV

I

I

I

I

I

I

14

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

15

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

16

Nghia Lộ

IV

I

I

I

I

I

I

17

TP Yên Bái

III

I

I

I

I

I

I

18

Hà Giang

TP Hà Giang

IV

I

I

I

I

I

I

19

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

I

I

I

20

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

I

I

I

21

TP Việt Trì

IV

I

I

I

I

I

I

22

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

I

I

I

I

I

I

I

23

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

I

I

I

I

I

I

24

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

II

I

I

I

I

I

I

25

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

I

I

I

I

I

I

26

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

I

I

I

I

27

TP Lạng Sơn

I

I

I

I

I

I

I

28

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

I

I

I

I

I

I

29

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

I

I

30

Sơn Động

I

I

I

I

I

I

I

31

Quảng Ninh

Móng Cái

I

I

I

I

I

I

I

32

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

I

33

Cửa Ông

I

I

I

I

I

I

I

34

Bãi Cháy

I

I

I

I

I

I

I

 

 

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt các loài cây: Bạch đàn liễu, Lát hoa, Lim xanh, Sa mộc;

-  Chú ý chống rét và sương muối cho cây con ở vườn ươm trong tuần.

  Nơi nhận:

    - Website Kiểm lâm vùng1;

    - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

     - Các Vườn quốc gia;

     - Lưu NV2.

 

                                          

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 11-17/10/2016

 

    

                          CỤC KIỂM LÂM

                    CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

                          Số:     547  /KLVI-NV2

 

                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     Quảng Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

                                                           DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

                                                                                 Từ ngày 11 - 17/10/2016

 

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình: 

          + Cao nhất: 33.00C

          + Thấp nhất: 20.30C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   31.60C

          + Thấp nhất: 27.80C

2. Độ ẩm

Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ.

Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  61,0% - 79,7%.

3. Mưa

Dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không  mưa. Tuy nhiên một số khu vực những ngày trong tuần có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

Theo dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa, trời nắng hanh, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp III, IV - cấp nguy hiểm. Đặc biệt một số khu vực  như  Than Uyên, TP Lai Châu (Lai Châu); Tuần Giáo, TP Điện Biên (Điện Biên); Quỳnh Nhai, Cò Nòi, TP Sơn La, Phù Yên (Sơn La); TP Lào Cai (Lào Cai); Ngĩa Lộ (Yên Bái); TP Hà Giang (Hà Giang); Phú Hộ, TP Việt Trì (Phú Thọ); TP Cao Bằng (Cao Bằng); TP Bắc Kạn (Bắc Kạn); TP Thái Nguyên (Thái Nguyên); Thất Khê, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn); Sơn Động ( Bắc Giang); Bãi Cháy (Quảng Ninh)  đã nhiều ngày không mưa, trời nắng hanh, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng duy trì ở mức cấp IV, V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 5480/BNN-TCLN ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Công văn số 411/KL-QLR ngày 22/7/2016 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường thực hiện công tác QLBVR, PCCCR.

Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 11 - 17/10/2016

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Lai Châu

Than Uyên

V

V

V

V

V

V

V

Mường tè

I

II

II

II

III

III

III

Sìn Hồ

II

II

II

II

II

III

III

Tp Lai Châu

IV

V

V

V

V

V

V

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Điện Biên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Sơn La

Tp Sơn La

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Quỳnh Nhai

IV

IV

IV

IV

V

V

V

Cò Nòi

III

III

III

IV

IV

IV

IV

Phù Yên

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

Mộc Châu

III

III

III

I

I

I

I

Lào Cai

Sa Pa

I

I

II

II

II

II

II

Tp Lào Cai

IV

IV

IV

V

V

V

V

Bắc Hà

II

III

III

III

III

III

III

Yên Bái

Mù Cang Chải

III

III

III

III

III

IV

IV

Nghĩa Lộ

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

TP Yên Bái

II

III

III

I

I

II

II

Hà Giang

Tp Hà Giang

III

III

III

III

IV

IV

IV

Tuyên Quang

Tp Tuyên Quang

III

III

III

I

I

II

II

Phú Thọ

Phú Hộ

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

TP Việt Trì

V

V

V

V

V

V

V

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

III

III

III

I

I

II

II

Cao Bằng

TP Cao Bằng

IV

V

V

V

V

V

V

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

IV

IV

IV

V

V

V

V

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

IV

V

V

V

V

V

V

Lạng Sơn

Thất Khê

IV

V

V

V

V

V

V

TP Lạng Sơn

V

V

V

V

V

V

V

Bắc Giang

TP Bắc Giang

IV

IV

V

I

I

II

II

Lục Ngạn

III

III

III

I

I

II

II

Sơn Động

III

III

III

III

III

IV

IV

Quảng Ninh

Móng Cái

V

V

I

I

II

II

II

Tiên Yên

II

III

III

III

III

III

IV

Cửa Ông

IV

IV

IV

IV

I

I

I

Bãi Cháy

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

 

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

- Theo dõi quá trình chín và thu hái quả Thông mã vĩ,  Sa mộc, Xoan, Trám, Long não, Bồ đề, Giổi;

- Gieo ươm các loài cây: Thông, Sa mộc, Bạch đàn, Phi lao, Long não phục vụ trồng rừng năm sau;

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm và rừng mới trồng.  

 

      Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

           

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                                     (đã ký)

 

 

 

                                 Đỗ Thị Lâm

 
 

Tăng cường lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên

 Trước diễn biến thời tiết cực đoan, hanh khô, nắng nóng kéo dài, kết hợp ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 01/2016, vật liệu cháy tăng cao do cây rừng, thực vật rừng  bị chết, gãy cành, ngọn và khô dễ bắt lửa. Từ đầu tháng 4/2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Điện Biên Đông. Điển hình vụ cháy rừng ngày 06/4/2016  tại xã Mường Nhà và xã Nà Tổng, huyện Điện Biên khu vực giáp biên giới với nước Lào, thuộc rừng phòng hộ là rừng tự nhiên có trạng thái IIIA1-IIIA3, diện tích thiệt hại lên đến 200ha…

Trước  tình hình đó, ngày 07/4/2016, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã thành lập tổ công tác tăng cường lực lượng và phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng như máy cưa xăng,… để phối hợp, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên; tiếp tục thực hiện công văn số 15/KLV1-ĐCĐ ngày 15/1/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I về tăng cường lực lượng hỗ trợ, thường trực công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tham gia chống tàn phá rừng tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên./.

Một số hình ảnh về tăng cườn lực lượng, phương tiện, thiết bị PCCCR tại tỉnh Điện Biên

IMG 1298

IMG 1309

Kiểm tra kỹ thuật, bàn giao thiết bị PCCCR cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên

 
 

Tăng cường lực lượng thường trực công tác BVR, PCCCR tại các tỉnh khu vực Tây Bắc

Những ngày đầu tháng 3 năm 2016, tại các tỉnh vùng Tây Bắc, thời tiết rất hanh khô, nắng nóng kéo dài; do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 01/2016 , cây rừng, thực vật rừng  bị chết, gãy cành, ngọn và khô nỏ trên diện tích lớn đến hàng ngàn ha và rất dễ bắt lửa. Cùng vào thời điểm này là mùa nhân dân đang đốt nương làm rẫy; do vậy tình hình cháy rừng đang gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong các ngày 07, 08, 09 và 10 tháng 3 đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên. Điển hình là vụ cháy 8,5 ha tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; vụ cháy 140 ha rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; vụ cháy 50,0 ha rừng phòng hộ tại Xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; vụ cháy 15,6 ha rừng đặc dụng thuộc BQL rừng đặc dụng CoPia, xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La v.v...

Các lực lượng chức năng như Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an, chủ rừng và người dân địa phương … hiện đang căng mình để phòng cháy và chữa cháy rừng, nhiều vụ lực lượng chữa cháy đã phải ngủ đêm trong rừng, phát dọn đường băng trong đêm để ngăn đám cháy lan rộng, cuộc chiến với giặc lửa rất khốc liệt, tất cả đang tập trung hết sức  để phòng và chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Điều đáng lo ngại là phần lớn các vụ cháy đều xuất hiện ở các vùng sâu, xa, núi cao, địa hình hiểm trở, cơ động đến được điểm cháy mất rất nhiều thời gian và sức lực; dụng cụ chữa cháy chỉ là thủ công theo “phương châm 4 tại chỗ”, vì vậy nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và chữa cháy rừng càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tăng cường lực lượng, phương tiện như máy thổi gió … để phối hợp, tham gia PCCCR, BVR  tại các tỉnh Tây Bắc; đã có 2 tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm vùng 1 thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Sơn La và tham gia chống tàn phá rừng tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Các tổ công tác này có nhiệm vụ nắm bắt tình hình thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ trên địa bàn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương trong phòng cháy, chữa cháy rừng và cập nhật thông tin, tổng hợp, báo cáo tình hình theo quy định./.

Một số hình ảnh về chữa cháy rừng

IMG 1150

Hình ảnh: Hiện trường cháy rừng

IMG 4842

Hình ảnh: Lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy rừng

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  72
Hôm nay:  937
Tháng hiện tại:  7413
Tổng lượt truy cập: 257115
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn