Kiểm tra, hướng dẫn

Kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực QLBVR tại tỉnh Điện Biên

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm; từ ngày 12/6 đến ngày 26/6/2016, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã thành lập Đoàn công tác do đ/c Vũ Việt Trung, Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra công tác thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và xử lý các hành vi vi phạm Luật BV&PTR tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên và tại 02 đơn vị trực thuộc là Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa và Hạt Kiểm lâm Mường Nhé.

          Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Điên Biên, từ năm 2015 đến tháng 3/2017, số vụ vi phạm trong lĩnh vực  quản lý bảo vệ rừng bị phát hiện, lập hồ sơ xử lý là : 1.353 vụ (năm 2015 là 554 vụ; năm 2016 là 658 vụ; 3 tháng đầu năm 2017 là 141 vụ) trong đó vi phạm phá rừng trái pháp luật là 479 vụ; vi phạm vận chuyển lâm sản trái pháp luật là 386 vụ. Đã xử lý hành chính là 942 vụ và đề nghị khởi tố 22 vụ, tổng số tiền thu được qua xử lý các vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước là 9.949,685 triệu đồng.

          Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ xử lý các hành vi vi phạm Luật BV&PTR; bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm Luật BV&PTR; Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ vi phạm trên địa bàn cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

          Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực hoạt động này; đặc biệt tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé: Từ năm 2015 đến 10/3/2017 có 435 vụ vi phạm được tổng hợp (năm 2015 là 187 vụ; năm 2016 là 200 vụ; từ ngày 01/01 đến 10/3/2017 là 48 vụ) trong đó phá rừng trái pháp luật là 397 vụ, nhưng còn tồn 316 vụ bằng 72,6% tổng số vụ bị phát hiện chưa được xử lý (năm 2015 tồn 112 vụ; năm 2016 tồn 171 vụ và 3 tháng đầu năm 2017 tồn 33 vụ).  Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các lực lượng, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vụ vi phạm xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn và khu vực giáp ranh chưa được xây dựng thành các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể; việc mở sổ ghi chép, theo dõi hồ sơ vi phạm, tin báo phản ánh của nhân dân chưa đầy đủ v.v...

           Các nội dung kiểm tra đã được đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhận, đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phát huy những mặt tích cực và khẩn trương xử lý các tồn tại, trước mắt là tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé. Đoàn công tác cũng đã tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Kiểm lâm theo quy định./.

                                                                                                                                                         Nguyễn Hưởng – NV2

            Hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác BVR, PCCCR tại Hà Giang và Cao Bằng

          Thực hiện chương trình công tác năm 2017; từ ngày 17 đến ngày 22/4/2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn công tác do ông Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng.

          Đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Phương án trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ…; kiểm tra thực tế một số địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa phương.

          Qua kiểm tra cho thấy, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh cơ bản đã chủ động, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở, chủ rừng đã có sự quan tâm, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng theo quy định.

          Trong quý I/2017 (tính đến ngày 31/3/2017), lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn 02 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng đã phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện 105 vụ vi phạm Luật BV&PTR (Hà Giang 81 vụ, Cao Bằng 29 vụ). Vi phạm chủ yếu là vận chuyển, mua, bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật (73 vụ), khai thác rừng trái phép (18 vụ), cháy rừng 06 vụ (Hà Giang 06 vụ, thiệt hại 6,38 ha; Cao Bằng 01 vụ, thiệt hại 0.05 ha)… Đã xử lý 95 vụ, trong đó xử lý chính 93 vụ, hình sự 02 vụ (Hà Giang đã xử lý 75 vụ, hành chính 74 vụ, hình sự 01vụ; Cao Bằng đã xử lý 20 vụ, xử lý chính 19vụ, hình sự 01vụ).

          Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều khó khăn; các vụ vi phạm Luật BV&PTR còn xảy ra ở nhiều nơi, chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để, gây dự luận trong xã hội. Đặc biệt, tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh, mua bán, cất giữ gỗ  quý hiếm như gỗ nghiến, gỗ pơ mu vẫn còn diễn ra phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm,tại  những khu vực giáp ranh giữa các huyện, như huyện Bắc Mê, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng v...

          Đoàn kiểm tra  đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2016 và quý I năm 2017 của hai Chi cục. Đồng thời, đề nghị Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, sớm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND banh hành chương trình, kế hoạch hành động Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;  quan tâm tới nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ…. Có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác gỗ rái pháp luật; sớm triển khai việc ký quy chế phối hợp khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang để có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trong khu vực. Quan tâm tới việc theo dõi, thực hiện trồng rừng thay thế đối với các dự án có chuyển đổi mục đích sử dung rừng, quan tâm tới công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, nghiên cứu và phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu phù hợp với điều kiện của từng địa bàn,tạo sinh kế và  nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng ở địa phương …./.

          Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác BVR, PCCCR tại Bắc Giang

          Thực hiện trình công tác năm 2017, từ ngày 13 đến 17/02/2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang; Sau khi làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra một số địa bàn trọng điểm về bảo vệ rừng và PCCCR tại huyện Yên Dũng.

           Năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động tích cực, có hiệu quả trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và quy định, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn như: Quy định hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016 - 2020, quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017, v.v..

           Năm 2016, lực lượng Kiểm lâm tỉnh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý  328 vụ vi phạm, trong đó phá rừng trái pháp luật 59 vụ; khai thác rừng trái phép 37 vụ; vận chuyển, mua, bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật 98 vụ …

          Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp; khó khăn trong việc chống phá rừng tự nhiên để trồng rừng sản xuất; khó khăn trong xử lý tranh chấp, lấn chiếm đất và rừng…; đặc biệt năm 2016, Bắc Giang có số vụ cháy và diện tích rừng bị cháy lớn nhất trong 5 năm trở lại đây với 17 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy là 36,85 ha; ngay trong 2 tháng đầu năm 2017, cũng liên tục xảy ra các vụ cháy rừng, tập trung tại một số xã trọng điểm ở huyện Yên Dũng…

          Cùng với việc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2016 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác đã có những kiến nghị, đề nghị Chi cục KL tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục có những tham mưu đúng, trúng và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp, trong bảo vệ rừng, PCCCR năm 2017 trên địa bàn; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm và 50% thiệt hại gây ra đối với rừng so với năm 2016 do Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đã giao./.

 

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang

 
 

Phối hợp kiểm tra tháo dỡ quảng cáo bán mật gấu tươi

          Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2016, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Chi cục Kiểm lâm vùng I phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, Hạt kiểm lâm thị xã Đông Triều, tiến hành kiểm tra việc quảng cáo bán mật gấu tươi tại số nhà 69, khu Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

          Qua kiểm tra, bà Lê Thị Tuyển, 68 tuổi, là chủ nhà công nhận việc dán biển bán mật gấu tươi tại cửa nhà từ lâu, lý do trước đây có người quen nuôi gấu ở tỉnh Nghệ An, mua mật gấu về để sử dụng và quảng cáo để bán. Nay, sau khi được tổ công tác đến kiểm tra, tuyên truyền mới biết việc mua, sử dụng và quảng cáo bán mật gấu là sai quy định của pháp luật; bà Lê Thị Tuyển đã nhận thức việc làm của mình là sai quy định của pháp luật và cam kết thực hiện tháo dỡ ngay biển quảng cáo, cam kết việc không mua, bán, không sử dụng mật gấu nữa.  

         Một số hình ảnh.  

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  47
Hôm nay:  1344
Tháng hiện tại:  13779
Tổng lượt truy cập: 335120
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn