Thông báo thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2016

 

        CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 555 /TB- HĐXT                                                                        Quảng ninh, ngày  14 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2016

 

           Kính gửi:…………………………………………………..

          Thực hiện kế hoạch số 482/KH-KLVI-NVI ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I về việc tuyển dụng viên chức năm 2016;

          Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục Kiểm lâm vùng I thông báo thời gian tập trung ứng viên tham gia xét tuyển và danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển như sau:

          I.Thời gian hướng dẫn quy chế xét tuyển, cách thức phỏng vấn xét tuyển đối với các ứng viên: 8h ngày 24 tháng 10 năm 2016.

          II. Thời gian phỏng vấn: 8h ngày 02 tháng 11 năm 2016.

                   Địa điểm: Tại Hội trường tầng 02, Chi cục Kiểm lâm vùng I - Tổ 95, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

          III. Danh sách trích ngang các ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển:

                                       (Có danh sách kèm theo)

                Đề nghị các ứng viên có mặt đúng giờ theo quy định.

                Thông báo này thay cho giấy mời./.

 

Nơi nhận:

- Cục Kiểm lâm (b/c);

- Các ứng viên dự tuyển;

-  Đăng trang Web kiểm lâm vùng I;

- Lưu: VT, NV1.                                                                                                                 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH, CHI CỤC TRƯỞNG

 

               (Đã ký)

 

 

       Tăng Xuân Phương

 

                                  

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

(Kèm theo Thông báo số: 555 /TB-KLVI ngày 14/10/2016)

(Danh sách xếp theo vần A,B,C)

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Địa chỉ

Ghi chú

1

Phạm Văn Bình

1982

Đông Triều, Quảng Ninh

 

2

Trịnh Đoàn Ngọc Linh

1992

Đông Anh, Hà Nội

 

3

Lương Văn Nội

1982

 Như Xuân, Thanh Hóa

 

4

Lý Sinh Quân

1993

Hoành Bồ, Quảng Ninh

 

5

Vũ Quyền

1992

Tiên Lữ, Hưng Yên

 

6

Trần Công Sự

1992

Vũ Thư, Thái Bình

 

                    

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG

                                                                     CHỦ TỊCH, CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                              Tăng Xuân Phương

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                    

 

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  10
Hôm nay:  60
Tháng hiện tại:  1453
Tổng lượt truy cập: 832119
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn